sri. jul 24th, 2024

.

.

O nama

SINDIKAT DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

Započeo je djelovanje nakon osnivačke skupštine 19.05.2007.godine kao sindikalna podružnica u okviru Sindikata državnih službenika i namještenika, policijskih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.
Obzirom da u ovakvim uvjetima, djelujući kao podružnica nije bilo moguće djelovati i zaštititi prava uposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zastitu Sindikat Državne agencije za istage i zaštitu je osnovan  kao samostalno udruženje Odlukom o osnivanju koju je donijela Osnivačka Skupština 26.09.2012. godine u Istočnom Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Sindikat je nezavisno, nepolitičko, samostalno, dobrovoljno interesno  udruženje zaposlenih u Državnoj agenciji za istragu i zaštitu radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa, njegovih članova sa ciljem sveukupnog poboljšanja statusa, radnih i životnih uslova članova Sindikata.

SAVEZ

Sindikat je 15. maja 2015. godine zajedno sa Sindikatom Granične policije BiH i Sindikatom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela osnovao Savez Sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini koji je 2017. godine stekao reprezentativnost koju je potvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Sindikat je i dalje nastavio samostalno djelovanje i kroz reprezentativnost Saveza je stekao reprezentativnost unutar Državne agencije za istrage i zaštitu.

 • Ostvarivanje prava na rad i zaštitu prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu;
 • Uticaj na donošenje i sprovođenje zakonske regulative od značaja za radnu, ekonomsku i socijalnu sigurnost članstva Sindikata i njihova radno-pravna zaštita;
 • Obezbjeđenje odgovarajućih uslova za rad, humanizaciju rada i uvođenje savremenih sredstava rada i tehnologije;
 • Zalaganje za realnu cijenu radne snage kojom zaposlenik može obezbjediti zadovoljavanje osnovnih ekonomskih,  socijalnih, kulturnih, obrazovnih i drugih potreba;
 • Učešće u pregovorima i zaključivanju kolektivnog  ugovora za zaposlene u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine;
 • Dosljedno ostvarivanje radne, ekonomske i socijalne sigurnosti svojim članovima u svim oblicima svojine;
 • Omasovljavanje članstva;
 •  Poboljšanje radnih uslova i zaštite na radu i zdravlja zaposlenika;
 • Pružanje besplatne pravne pomoći i edukacija članova Sindikata; ;
 • Dostojanstvo rada i njegovih vrijednosti;
 •  Razvijanje sindikalne solidarnosti i uzajamnosti;
 • Stvaranje uslova za brže zapošljavanje i smanjivanje nezaposlenosti;

CILJEVI I DJELATNOST SINDIKATA

 •  Jačanje sindikalnog pokreta i saradnja sa međunarodnim sindikatima;
 •  Iznalaženje mogućnosti za rješavanje egzistencijalnih problema članova i obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti članova Sindikata putem raznih vidova pomoći sa domaćim i inostranim donatorima;
 • Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama, sindikatima, udruženjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 • Dosljedno sprovođenje konvencija i međunarodnih ugovora, deklaracija, povelja, kojima se štite ljudska prava, sloboda i principi građana u Bosni i Hercegovini;
 • Zalaganje za ostvarivanje zajedničkih interesa članstva i aktivnosti u vođenju pregovora, poboljšanju životnih i radnih uslova kroz zaključivanje kolektivnog ugovora, utvrđivanje, razvoj razvoj i ostvarivanje zdravstvene zaštite i socijalne politike, tržišne ekonomije.

Kontakt

 • Nikole Tesle 59,Istočno Sarajevo
 • Email: info@sindikatsipa.ba
 • Tel: +387 57 32 61 00
 • Fax: +387 57 34 27 89

Lokacija

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu