sri. jul 24th, 2024

.

.

Održan sastanak UO SSPO u BiH

3 min read

Danas je u prostorijama Državne aencije za istrage i zaštitu održan sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojm je razmatran nacrt Kolektivnog ugovora koji je ispregovaran u prethodnom periodu između pregovaračkog tima koji je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i predstavnici Sindikata Uprave za indirektno oporezvanje, Sindikata državnih službenika i zaposlenika i Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka zaključeno predložene norme Kolektivnog ugovora u velikoj mjeri doprinose poboljšanju uvjeta rada za uposlene u policijskim organima te da je isti potrebno prihvatititi i uputiti u dalju proceduru s ciljem konačnog potpisivanja.

Predloženi nacrt kolektivnog ugovora je pozitivan iz raloga što predviđa:
– obavezu konsultacija i uključivanja sindikata u konsultacije prilikom izrade propisa koji se tiču radnih odnosa;
– evidentiranje otpreme na posao i dopreme sa posla u radno vrijeme;
– plaćanje prekovremenog rada ukoliko se isti ne kompenzira slobodnim danima u roku od tri mjeseca od nastanka;
– izračun osnovice na osnovu razlike u prosječnoj godišnjoj plati u dvije godine koje prethode kalendarskoj godini u kojoj se usvaja osnovica za sledeću godinu ( na osnovu kojeg bi osnovica za obračun plate za 2025 godinu trebala biti uvećana za 12,5%);
– regres u visini osnovice za obračun plate;
– naknadu za ishranu u toku rada (Topli obrok) u iznosu od najmanje 2% od osnovice;
– definisan rad sindikata i prava predstavnika sindikata i članova sindikata na plaćene sate po osnovu izvršavanja sindikalnih aktivnosti.

Tokom sastanka Upravnog odbora istaknuto je da je Kolektivni ugovor u biti pozitivan ali da treba pokušati u isti ugraditi i definisati obavezan ljekarski pregled, kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, jubilarne nagrade, troškove prevoza i troškove smještaja i odvojenog života.

Pored navedenog predsjednik Sindikata Granične policije BiH je pod tačkom razno obrazložio tri inicijative koje su dostavljene Savezu sindikata a koje se odnose na sledeće:
– Izmjenu pravilnika o nagradama s ciljem omogućavanja dodjele pištolja policijskim službenicima prilikom penzionisanja,
– Izmjenu Odluke o troškovima smještaja i odvojenog života
– izmjene Odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na platu policiiskim sluibenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim
službenicima u DrZavnoi agenciji za istrage i zastitu koii obavljaju poslove koii su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima,
– Organizaciju protesta pred zgradom parlamenta zbog loših uvjeta rada.

Navedene inicijative su podržane od strane predstavnika Sindikata SIPA i Sindikata DKPT BiH te će iste ispred Saveza sindikata policijskih organa biti proslijeđene Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Takođe, donesena je odluka da se poduzmu aktivnosti s ciljem pripreme materijala i poziva za Skupštinu Saveza koja bi se trebala održati u prvoj polovini mjeseca septembra.

Nakon sastanka Upravnog odbora održan je i sastanak predstavnika pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje na kojem je prihvaćen prijedlog da poslodavac za uposlene koji rukuju službenim naoružanjem organizuje obavezan sistematski pregled najmanje jedanput u tri godine dok je u prelaznim i završnim odredbama definisano da se u roku od 180 dana od dana potpisivanja Kolektivnog ugovora preispitaju:
– Odluka o naknadi troškova prevoza,
– Odluka o jubilarnoj nagradi:
– Odluka o naknadi troškova smještaja i odvojenog života i
– Oduka o utvrđivanju dužine trajanja i korištenja godišnjeg odmora.

Današnjim sastankom završen je postupak kolektivnog pregovaranja i isti je na osnovu u Odluka UO SSPO u BiH i SUINO BiH prihvaćen od strane predstavnika pomenutih sindikata. Nakon što isti prihvati i UO SDSZ u institucijama BiH isti će uz izvještaj biti dostavljen Vijeću ministara na dalju proceduru.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu