sri. avg 10th, 2022

.

.

Državna policija na nogama: Je li odluka o naknadama za prevoz zakonita!

5 min read

Povodom usvajanja Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine koju je Vijeće ministara usvojilo 24. avgusta 2017. godine, održan je sastanak Upravnog odbora Saveza sindikata policijskih organa na kojem se raspravljalo o zakonitosti navedene Odluke te posljedicama koje će ista proizvesti, piše Patria.

– Analizom predmetne Odluke utvrđeno je da ista sadrži diskriminirajuće odredbe u vezi obračuna visine mjesečne naknade troškova čijom neposrednom primjenom se uposleni dovode u neravnopravan položaj, cijeneći prije svega udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta kao kriterij za utvrđivanje novčane naknade po ovom osnovu, te utvrđeni limit od 300 KM – kažu iz Saveza.

Na prvom mjestu Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u BiH ističe nepobitnu činjenicu da prilikom izrade, odnosno prije usvajanja, navedene Odluke nije konsultovan Savez sindikata policijskih organa niti drugi reprezentativni sindikat iako je članom 57. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine definisano da će Vijeće ministara prilikom izrade podzakonskih akata izvršiti konsultacije sa predstavnicima reprezentativnog sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Vijeće ministrara je Rješenjem broj 123/17 od 23.05.2017. godine potvrdilo Savezu sindikata policijskih organa reprezentativnost kod više poslodavaca i to u: Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – navode.

Dalje, uvažavajući prirodu stvari i specifičnost državnih institucija Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u BiH je naglasio da je regionalna zastupljenost prilikom prijema uposlenih i zasnivanja radnog odnosa jedan od kriterija odnosno parametara koji mora biti zadovoljen.

– Iz navedenog proizilazi obaveza implementacije i operacionalizacije regionalne zastupljenosti koja inkorporira između ostalog i prijem i zasnivanje u radni odnos uposlenih čija je udaljenost mjesta prebivališta do mjesta rada preko 50 kilometara – upozoravaju iz Sindikata.

Naime, dosljednom primjenom navedene Odluke u praktičnom smislu odnosno primjenom nepravilne metodologije utvrđivanja visine naknade troškova (dnevne i sedmične) u svakom pojedinačnom slučaju se neposoredno krši načelo jednakosti kao univerzalno načelo u odnosu na uposlene, s obzirom da uposleni čije je mjesto prebivališta udaljeno od mjesta rada više od 50 kilometara diskriminiran jer isti po ovom načinu obračuna zbog utvrđene gornje granice od 300 kilometara ima pravo na manji novčani iznos po obračunatom kilometru, tako da je granica za ostvarivanje prava na dnevnu kartu definisana članom 3. stav (1) tačka a. fiktivno postavljena na 80 kilometara obzirom da putovanje uposlenika od 50-og do 80-og kilometra nije plaćeno.

– Uposleni čije je pebivalište manje udaljeno od mjesta rada su u znatno povoljnijem položaju. Ilustracije radi, u cilju razumijevanja prirode stvari, primjenom navedene metodologije obračuna i utvrđivanja visine naknade uposleni čije je mjesto prebivališta u opštini Sokolac, čija je udaljenost do mjesta rada 50 kilometara ostvaruje pravo na naknadu troškova u iznosu od 300 KM, dok s druge strane uposleni koji živi u Han Pijesku čija je udaljenost od mjesta rada znatno veća i iznosi 74 kilometra i do Sokoca koristi istu dionicu puta a potom nastavlja dalje još 24 kilometra, također ostvaruje pravo na naknadu troškova u iznosu od 300 KM iz čega proizilazi evidentan diskriminirajući odnosno neravnopravan položaj uposlenih – pojašnjavaju iz Sindikata.

Takođe, Upravni odbor Saveza sindikata policijskih organa u BiH je zaključio da je potrebno posebnu pažnju usmjeriti na visinu, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla policijskih službenika u Graničnoj policiji, cijeneći činjenicu da isti rade u smjenama, zatim prirodu poslova i zadataka te da isti moraju putovati do graničnog prijelaza svaki radni dan/smjenu. Predmetnom Odlukom se pomenutim policijskim službenicima plaća samo dio puta koji prelaze kako bi stigli na svoje radno mjesto.

Upravni odbor smatra da je navedeni diskriminirajući odnos prema uposlenim čija je udaljenost adrese prebivališta do adrese mjesta rada preko 50 kilometara u suprotnosti sa Ustavom BiH kao najvišim pravnim i političkim aktom kao i u suprotnosti sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda te Zakonom o zabrani diskriminacije koji neposredno propisuju, afirmišu i promovišu načelo jednakosti prema svim građanima te izričito propisuju zabranu diskriminacije po bilo kom osnovu.

– Također, smatramo da je navedena odredba u suprotnosti sa članom 41. stav (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji definiše da: „Zaposlenom u institucijama BiH pripada pravo na naknadu troškova prevoza na posao i sa posla, ako u instituciji nije organizovan prevoz“. Dalje se u stavu (2). člana 41. Zakona o platama i naknadama uposlenih u institucijama BiH propisuje da će „Savjet ministara na predlog Ministarstva finansija i trezora BiH podzakonskim aktom detaljno urediti pravo na ostvarivanje naknada za prevoz na posao i prevoz sa posla u institucijama BiH“ a predmetnom Odlukom Vijeće ministara, suprotno pomenutoj zakonskoj odredbi, pored uređivanja prava na ostvarivanje naknada za prevoz na posao i sa posla uređuje i visinu nadoknade – samtarju dalje.

Isto tako Upravni odbor Saveza sindikata smatra spornom i odredbu člana 5. stav (5) Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla u institucijama Bosne i Hercegovine prema kojem se za utvrđivanje udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta uposlenog koristi najkraća saobraćajna putna komunikacija na navedenoj relaciji.

– Navedeno obrazlažemo kroz primjer uposlenih koji svakodnevno putuju na relaciji Zenica – Sarajevo, najkraća saobraćajna komunikacija podrazumijeva plaćanje putarine za autoput u iznosu od 12 KM/dnevno što mjesečno iznosi najmanje 252 KM (21 radni dan) a predmetnom Odlukom istima će biti isplaćena nadoknada po osnovu prevoza na posao i sa posla u iznosu od 300 KM – pojasnili su.

Slijedom navedenog, uvažavajući nedopustiv diskriminirajući odnos koji proizilazi iz navedene odluke, Upravni odbor smatra opravdanim i svrsishodnim da se preduzmu hitne i energične aktivnosti na planu iniciranja zakonom propisane procedure u cilju otklanjanja postojećih anomalija odnosno usklađivanje i harmoniziranje podzakonskih akata, poštujući osnovna ljudska prava i slobode svakog uposlenog kao i načelo jednakosti prilikom utvrđivanja visine naknade troškova (dnevne i sedmične) u svakom pojedinačnom slučaju.

Savez sindikata policijskih organa će zatražiti od Vijeća ministara da iz primjene navedene Odluke izuzmu uposlene u tri policijske agencije obzirom da primjenom iste dovodi u pitanje funkcionisanje ovih agencija.

Istovremeno Savez sindikata policijskih organa će se obratiti svim nadležnim organima i instituciji Ombudsmana u Bosni i Hercegovini s ciljem pokretanja procedure ocjene zakonitosti i ustavnosti predmetne Odluke.

Također, Savez sindikata će insistirati na primjeni odredbi Zakona o radu i zakona o platama u institucijama Bosne i Hercegovine u pogledu prava reprezentativnog sindikata na konsultovanje prilikom izrade podzakonskih akata u cilju neposredne zaštite prava uposlenih koja proizilaze iz radnog odnosa te ukupnog poboljšanja položaja odnosno statusa, a isto tako izražavamo spremnost da zajedno sa poslodavcem iznađemo mogućnost za sprječavanje zloupotreba u pogledu korištenja predmetnog prava na nadoknadu troškova prevoza na posao i sa posla.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu