čet. apr 15th, 2021

.

.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR” I U ČINU ”POLICAJAC” GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

8 min read

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA – KADETA XI KLASE GRANIČNE POLICIJE BIH

Broj: 17-06-1-34-11-9536-    /20

Sarajevo, 19.11.2020.godine

Na osnovu člana 49. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12), Odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2020.godini („Službeni glasnik BiH“, broj 61/20), člana 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 50/04, 27/07 i 59/09) i tačke II Odluke direktora Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 17-06-2-34-11-9536-2/20 od 11.11.2020. godine) Komisija za izbor kandidata – kadeta XI klase Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR” I

U ČINU ”POLICAJAC” GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

(Broj slobodnih radnih mjesta)

 

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 25 (dvadeset pet) kadeta XI klase sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu ”Mlađi inspektor” i 125 (stotinudvadestpet) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu ”Policajac” u organizacione jedinice, kako slijedi:

RADNA MJESTA U ČINU ”MLAĐI INSPEKTOR”  –  25 (9B, 8S, 8H)

1.Centralni istražni ured – 1

  Odsjek za istrage

 • Inspektor za istrage – 1 (H)

 2.Terenski ured Istok sa sjedištem u Višegradu – 5

 Jedinica GP BiH Višegrad

 • Inspektor za istrage – 1 (S)

-Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (B)

 • Šef smjene – 1 (H)

Jedinica GP BiH Zvornik

 • Šef smjene –1 (B )

Jedinica GP BiH Hum

 • Šef smjene – 1 (H)

3.Terenski ured Jug sa sjedištem u Čapljini – 6

 Jedinica GP BiH Trebinje

 • Inspektor za istrage – 2 (1S, 1B)
 • Šef smjene – 1 (B)

Jedinica GP BiH Neum

 • Inspektor za istrage – 1 (H)
 • Šef smjene – 1 (S)

Jedinica GP BiH Doljani

 • Šef smjene – 1 ( S)

4.Terenski ured Sjeveroistok  sa sjedištem u Bijeljini- 3

 Jedinica GP BiH Orašje

 • Inspektor za istrage – 1 (H)

Jedinica GP BiH Brod

 • Inspektor za istrage – 1 (H)

Jedinica GP BiH Bijeljina

 • Inspektor za istrage – 1 (B)

5.Terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Gradišci – 4

 Jedinica GP BiH Velika Kladuša

 • Šef smjene – 1 (H)
 • Inspektor za istrage – 1 (S)

Jedinica GP BiH Dobrljin

 • Inspektor za istrage – 1 (B)
 • Inspektor za graničnu kontrolu – 1 (S)

6.Terenski ured Zapad – 4

Jedinica GP BiH Gorica

 • Inspektor za istrage – 1 (B)

Jedinica GP BiH Strmica

 • Šef smjene – 1 (B)

Jedinica GP BiH Kamensko

 • Šef smjene – 1 (B)

Jedinica GP BiH Izačić

 • Šef smjene – 1 (H)

7.Terenski ured za Aerodrome – 2

Jedinica GP BiH Aerodrom Mostar

 • Šef smjene – 1 (S)

Jedinica GP BiH Aerodrom  Tuzla

 • Šef smjene –1 (S)

 

RADNA MJESTA U ČINU ”POLICAJAC” –  125 (45B, 41 S, 39 H)

 1. Terenski ured Istok sa sjedištem u Višegradu – 17
 • Jedinica GP BiH Zvornik –  9 (8H, 1B)
 • Jedinica GP BiH Višegrad – 8 (4H, 2B, 2S)

 

 1. Terenski ured Jug sa sjedištem u Čapljini – 11
 • Jedinica GP BiH Trebinje – 11 (11 B)
 1. Terenski ured Sjeveroistok sa sjedištem u Bijeljini – 20
 • Jedinica GP BiH za podršku i kontrolu sa sjedištem u Bijeljini – 2 (1H, 1S)
 • Jedinica GP BiH Brod – 7 (4H, 3S)
 • Jedinica GP BiH Brčko – 1 (S)
 • Jedinica GP BiH Orašje – 8 (5S, 3H)
 • Jedinica GP BiH Bijeljina – 2 (2H)
 1. Terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Gradišci – 34
 • Sjedište – 1 (B)
 • Jedinica GP BiH za podršku i kontrolu sa sjedištem u Gradišci – 2  (2B)
 • Jedinica GP BiH Velika Kladuša – 19 (8S, 5B, 6H)
 • Jedinica GP BiH Dobrljin – 6  (4H, 2B)
 • Jedinica GP BiH Gradiška  – 6 (2 B, 2H, 2S)

 

 1. Terenski ured Zapad sa sjedištem u Bosanskom Grahovu – 40
 • Sjedište – 3 (2S, 1B)
 • Jedinica GP BiH za podršku i kontrolu sa sjedištem u Bosanskom Grahovu –  7 (2 S, 3 B, 2 H)
 • Jedinica GP BiH Gorica – 1 (B)
 • Jedinica GP BiH Kamensko – 3 (3B)
 • Jedinica GP BiH Strmica –  19 (10S, 9B)
 • Jedinica GP BiH Izačić –7 (4S, 2H, 1B) 
 1. Terenski ured za Aerodrome sa sjedištem u Sarajevu – 3
 • Jedinica GP BiH Aerodrom Banja Luka – 2 (1B, 1H)
 • Jedinica GP BiH Aerodrom Mostar – 1 (S)

II

(Opšti i posebni uslovi za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat  mora ispunjavati slijedeće

Opšte uslove:

 1. a) državljanstvo BiH;
 2. b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života;
 3. c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora;
 4. d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije);
 5. e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;
 6. f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala, obrazac izjave je sastavni dio obrazca za prijavu na javni oglas;
 7. g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom.

I posebne uslove:

– da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (ovjerena izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole izdate u BiH);

– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije);

– poznavanje jednog stranog jezika;

– poznavanje rada na računaru.

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije:

a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu);

c) Diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana, odnosno o završenom najmanje VI stepenu školske spreme ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana;

d) Rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine;

e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;

f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala;

g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca;

h) Ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije;

i) Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.);

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.).

Prijava na oglas se podnosi isključivo  na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili sa web sajta  Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.granpol.gov.ba).

Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje.

Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Granična policija Bosne i Hercegovine

Reufa Muhića 2-A,  71 000 Sarajevo,

sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za prijem kadeta”.

 

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u  dnevnoj štampi.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata u vezi tačke II pod e) i f) moraju biti u skladu sa tekstom javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Napomena:

a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, nominovani kandidati biće predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera opšteg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje u nekažnjavanju.

b) Provjera opšteg uslova „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz procedure odabira.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

 

Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej);

b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja;

c) usmenog dijela testa-intervjua;

d) ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled.

Test opšteg znanja i intervju biće u skladu sa stepenom obrazovanja potrebnim za nivo obuke za koji kandidat pristupa i istim će pored navedenog biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH. Pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH pored ostalog obuhvataju i slijedeće oblasti: Ustav BiH; Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli i drugo.

Kandidat koji u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz tačaka a),b) i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom d), isključuje se iz daljeg procesa odabira.

V

(Način obavještavanja kandidata)

O toku procesa selekcije kandidati će biti obavještavani i informisani, putem web sajta Granične policije BiH (http://www.granpol.gov.ba) i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo.

Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije.

VI

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 30 (trideset) sedmica, a za drugi nivo pristupa za čin ”mlađi inspektor” traje 17 (sedamnaest) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ i u činu ”mlađi inspektor”.

U skladu sa članom 6. Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Graničnoj policiji BiH odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine (oznake u zagradama označavaju nacionalnu pripadnost: Bošnjak (B), Srbin (S), Hrvat (H).

 

                                           KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA – KADETA

                                                XI KLASE GRANIČNE POLICIJE BiH

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu