čet. maj 23rd, 2024

.

.

Reprezetntativni sindikati zatražili povećanje osnovice za 2024. godinu

2 min read

Reprezentativni sindikati koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, odnosno Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, danas su se obratili predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za usvajanje Odluke o visini osnovice za obračun plate za 2024. godinu u iznosu od 650,00 KM, a koju je prema odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine bilo potrebno usvojiti najkasnije do 30.06. tekuće godine.

Predmetno povećanje koje se traži od strane reprezentativnih sindikata nije ništa više od iznosa inflacije za prvih devet mjeseci ove godine prema procjeni Centralne banke Bosne i Hercegovine i iznosi 8,33 %.

Također, istim aktom je zatraženo usvajanje nacrta Budžeta za 2024. godinu u što kraćem roku, kako bi isti blagovremeno bio upućen na usvajanje u parlamentarnu proceduru.

Reprezentativni sindikati su, pored navedenog, od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zatražili da u što kraćem roku izmijene Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla i istu usklade sa cijenama goriva obzirom da sredstva koja se isplaćuju nisu dostatna i ne pokrivaju stvarne troškove prevoza na posao i sa posla a što je definisano Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Reprezentativni sindikati su i ovaj put, imajući u vidu da se nagomilao veliki broj neriješenih pitanja i problema sa kojima se susreću uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, zatražili novi sastanak  s ciljem otpočinjanja socijalnog dijaloga radi  iznalaženja rješenja po istim a koja su u vezi sa radno-pravnim i materijalnim statusom svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu