čet. maj 23rd, 2024

.

.

Upućena urgencija Vijeću ministara za izmjenu odluka kojima se regulišu dnevnice za službena putovanja

3 min read

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, u svojstvu reprezentativnih sindikata koji djeluju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, danas su se obratili predsjedavajućoj i svim ministrima u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa urgencijom na akt iz maja mjeseca kojim je zatražena hitna izmjena Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u Institucijama Bosne i Hercegovine i Odluke  o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje.

Tekst navedenog zahtjeva vam stavljamo na uvid u cjelost:

“Odlukom o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u Institucijama Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“ broj 6/12, visina dnevnice za službena putovanja u Bosni i Hercegovini je smanjena na 25,00 KM i ista nije korigovana prethodnih 11 godina.

Imajući u vidu da ista u smislu odredbe člana 4. stav (1) Odluke  o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje podrazumijeva naknadu za ishranu na službenom putu a da pri tome u smislu člana 12. iste Odluke uposleni koji je upućen na službeni put, za vrijeme trajanja istog, nema pravo na naknadu po osnovu prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada, rada nedjeljom i rada u dane državnog praznika kao ni naknadu za ishranu tokom rada ni naknadu za odvojen život smatramo da ista ugrožava prava uposlenih obzirom da su u slučaju upućivanja na službeni put sa iznosom dnevnice od 25,00 KM oštećeni obzirom da primaju mnogo manji iznos sredstava od iznosa koji bi primili da nisu bili na službenom putu a istovremeno su ostvarili veći broj radnih sati.

S tim u vezi, tražimo hitnu izmjenu člana 1. Odluke o visini dnevnica za službena putovanja zaposlenim u Institucijama Bosne i Hercegovine u smislu da se umjesto 25,00 KM utvrdi dnevnica za službeno putovanje u iznosu od 60,00 KM.

Također, obzirom da se u skladu sa članom 2. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje, pod službenim putem podrazumijeva putovanje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i putovanje u inozemstvo, na koje se uposelni u instituciji upućuje radi izvršavanja službenog zadatka, pod uvjetom da je mjesto na koje se uposleni upućuje udaljeno od mjesta rada više od 50 kilometara, sve operativne aktivnosti policijskih službenika i službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trenutno tretiraju službenim putovanjima pa tako između ostalog i provođenje posebnih istražnih radnji po naredbi nadležnih sudova „nadzor i tehničko snimanje“ a zatim i pretresanje, lišenje slobode, operativni nadzor granice i slično u okviru kojih policijski službenici i službenici UIO BiH nerijetko na terenu provode i po 24 sata poduzimajući mjere i radnje tokom cijelog puta čime su zbog primjene člana 12. predmetne Odluke znatno oštećeni a predmetna Odluka obesmišljena.

Iz navedenih razloga tražimo da se izmijeni Odluka  o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje na način da se različito definišu „službeno putovanje“ i „operativni rad“, te da se policijski službenici i službenici UIO BiH tokom obavljanja operativnih aktivnosti izuzmu od primjene člana 12. (Ograničenje kumuliranje naknada) iste Odluke.”

O svim daljim aktivnostima po ovom pitanju blagovremeno ćemo vas informisati.

Kategorije

Copyright © Sindikat Državne agencije za istrage i zaštitu